Karnataka Rakshana Vedike Logo

ಸಂಘಟನೆ ನಡೆದು ಬಂದ ಹಾದಿ
JgÀqÀÄ ¸Á«gÀ ªÀµÀðUÀ½VAvÀ ºÉZÀÄÑ EwºÁ¸À ºÉÆA¢gÀĪÀ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ PÉÆÃlåAvÀgÀ d£ÀjUÉ §zÀÄQ£À J¯Áè gÀAUÀUÀ¼À°è C©üªÀåQÛ ªÀiÁzsÀåªÀĪÁVgÀĪÀ £ÀªÀÄä PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄÄ FVgÀĪÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ ªÁå¦ÛUÉ «ÄÃj ºÀgÀrzÀÝ PÁ®ªÉÇA¢vÀÄÛ. ¥ÁæaãÀ UÀæAxÀ “PÀ«gÁdªÀiÁUÀð” zÀ°è£À PÀ£ÀßqÀ £Ár£À ªÀtð£É PÁªÉÃj¬ÄAzÀ UÉÆÃzÁªÀjAiÀĪÀgÀV£À £ÁqÉA§ QwðUÉ M¼ÁUÁVzÀÝ £ÁqÀÄ. PÁ®PÀæªÉÄÃt CzÀgÀ wêÀævÉ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄvÁÛ ºÉÆìÄvÀÄ. ºÉ¸ÀgÁ¬ÄvÀÄ PÀ£ÁðlPÀ DzÀgÉ PÀ£ÀßqÀ G¹gÁUÀ°®è. ¨sÁµÁªÁgÀÄ ¥ÁæAxÀåUÀ¼ÀÄ gÀZÀ£ÉAiÀiÁV ºÀjzÀÄ ºÀAa ºÉÆÃVzÀÝ PÀ£ÁðlPÀ, MAzÁV KQÃPÀgÀtªÁzÀ ªÉÄÃ¯É PÀ£ÀßrUÀ£À §zÀPÀÄ ºÀ¸À£ÁUÀÄvÀÛzÉ JA§ £ÀA©PÉ ºÀĹAiÀiÁUÀÄvÁÛ ºÉÆìÄvÀÄ. DqÀ½vÀzÀ°è PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ C£ÀĵÁ×£À, UÀr ¸ÀªÀĸÉå, £À¢¤Ãj£À ºÀAaPÉ, GzÉÆåÃUÀzÀ ¸ÀªÀĸÉå, PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ vÁgÀvÀªÀÄå ¤Ãw ªÀÄvÀÄÛ gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ EZÁÑ ±ÀQÛ PÉÆgÀvɬÄAzÀ PÀ£ÀßrUÀgÀ ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀzÀ ¥Àj¹ÜwUÀ¼ÀÄ ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà DvÀAPÀPÉÌ M¼ÀUÁUÀÄvÀÛ¯É §AvÀÄ. EzÀÄ CvÀåAvÀ zÀÄgÀzÀȵÀ×PÀgÀ ¸ÀAUÀw. EzÀÄ PÉêÀ® PÀ£ÀßrUÀgÀ ºÀÄZÀÄÑ ªÁåªÉÆúÀzÀ ªÀiÁvÀ®è, EzÀÄ £ÉÊd ¥Àj¸ÀÜw. F £É®zÀ vÁ¬Ä ¨sÁµÉ PÀ£ÀßqÀPÉÌ UËgÀªÀ«®è¢gÀĪÀÅzÀÄ, GzÉÆåÃUÀ PÉëÃvÀæUÀ¼À°è PÀ£ÀßrUÀjUÉ DªÁPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉAiÀÄzÀAvÉ ºÀÆqÀĪÀ PÀÄvÀAvÀæUÀ¼ÀÄ, PÀ£ÁðlPÀPÉÌ £ÁåAiÀĪÁV zÉÆgÀPÀ¨ÉÃPÁzÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À §UÉÎ PÉÃAzÀæ ºÁUÀÆ gÁdå ¸ÀPÁðgÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀÆPÀÛªÁzÀ UÀªÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¢gÀĪÀÅzÀÄ PÀ£ÀßrUÀgÀ ªÀÄ£À¹ìUÉ £ÉÆêÀÅAlĪÀiÁrvÀÄ.

E°è£À DgÉÆÃUÀå¥ÀÆtð ªÁvÁªÀgÀt d£ÀgÀ «ÄzÀÄvÀ£À EªÀÅUÀ¼À PÁgÀt¢AzÀ EvÀgÀ ¨sÁµÉAiÀÄ d£À E°è §AzÀÄ vÀªÀÄä zÁµÀÖvÀ£À¢AzÀ E°è£ÀªÀgÀ ªÉÄïÉAiÉÄ ¸ÀªÁj ªÀiÁqÀ vÉÆqÀVzÀgÀÄ. PÀ£ÀßqÀ£É®zÀ°è ªÁ¹¸ÀĪÀAvÀºÀ ¥ÀgÀ¨sÁ¶PÀgÀÄ £ÀªÀÄä £É®zÀ ¨sÁµÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøwUÉ zsÀPÉÌ vÀgÀĪÀAvÀºÀ £ÀqÀĪÀ½PÉUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßrUÀgÀ£ÀÄß WÁ¹UÉƽ¹vÀÄ.

£ÀªÀÄä£Á¼ÀĪÀ ¥ÀPÀëUÀ¼À vÀl¸ÀÜ ¤Ãw¬ÄAzÀ ¨ÉøÀvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ¥ÀgÀ aAvÀPÀgÀ aAvÀ£É PÀ£ÁðlPÀ gÀPÀëuÁ ªÉâPÉ ¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄ GzÀAiÀÄPÉÌ PÁgÀtªÁ¬ÄvÀÄ.

PÀ£ÁðlPÀ gÀPÀëuÁ ªÉâPÉ ªÉÆzÀ® AiÀıÀ¹ì£À ºÉÆÃgÁl DgÀA¨sÀ 1999 gÀ°è. ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À (JfJ¸ï) PÉÃA¢æÃAiÀÄ ¯ÉPÀÌ ¥Àj±ÉÆÃzsÀPÀ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ¥ÁægÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. C°è SÁ°¬ÄzÀÝ 23 ºÀÄzÉÝUÀ¼À £ÉêÀÄPÁwUÉ ¥ÀgÀ gÁdåzÀªÀgÀ£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀĪÀ ºÀÄ£ÁßgÀ £ÀqɹzÀÝgÀÄ.

E°èAiÉÄà EzÀÝAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CºÀðjzÀÝgÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß PÀqÉ UÀt¹zÀÝ£ÀÄß UÀªÀĤ¹, £ÉêÀÄPÁw «gÀÄzÀÞ GUÀæ ºÉÆÃgÁlªÀ£ÀÄß ªÀiÁr AiÀıÀ¸ÀÄìUÀ½¹zÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄ ªÀĺÀvÀéªÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÀUÀAqÀÄ ºÀ®ªÁgÀÄ §Ä¢ÝfëUÀ¼À ¸À®ºÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ £Ár£ÁzÀåAvÀ ¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄ ±ÁSÉUÀ¼À£ÀÄß DgÀA©ü¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ¸ÀAWÀl£É ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛzÀÝAvÉ ºÀ®ªÀÅ £ÁAiÀÄPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀåQÛ ¥ÀÆeÉUÉ CtÂAiÀiÁUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀ ¥Àæ«ÃuïPÀĪÀiÁgï ±ÉnÖ gÀªÀgÀÄ ¥Àæ²ß¸À®Ä DgÀA©ü¹zÀgÀÄ. EzÀÄ ºÀ®ªÀÅ £ÁAiÀÄPÀgÀÄUÀ½UÉ Ej¸ÀÄ ªÀÄÄj¸ÁV CªÀgÀzÉà DzÀ zÁjAiÀÄ£ÀÄß »rzÀgÀÄ. DzÀgÉ ZÀ® ©qÀzÀ ¥Àæ«ÃuïPÀĪÀiÁgï ±ÉnÖ gÀªÀgÀÄ Erà gÁeÁåzÀåAvÀ ¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀÄlÄÖ ºÁQzÀgÀÄ.

vÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É EzÀÝAvÀºÀ £ÀÆgÁgÀÄ ªÉÆPÀzÀݪÉÄUÀ¼À£ÀÄß JzÀÄj¹ ¸ÉgɪÁ¸À, ¯Án KlÄ ªÀÄÄAvÁzÀ D£ÉÃPÀ ¸ÀAPÀµÀÖUÀ¼À£ÀÄß JzÀÄj¹ ¸ÀvÀvÀ 16 ªÀµÀðUÀ¼À ¥Àj±ÀæªÀÄzÀ ¥sÀ®ªÁV EAzÀÄ PÀ£ÀßrUÀjUÉ ¸Á«gÁgÀÄ ºÉÆÃgÁlUÀ¼À°è £ÁåAiÀĪÀ£ÀÄß zÉÆgÀQ¹PÉÆlÖªÀgÀÄ. PÀ£ÀßrUÀjAzÀ PÀ£ÀßrUÀjUÁV PÀ£ÁðlPÀ gÀPÀëuÁ ªÉâPÉAiÀÄÄ §ÈºÀzÁPÁgÀªÁzÀ ¸ÀAWÀl£ÉAiÀiÁV ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä PÀ£ÀßrUÀgÀ ¥Àj±ÀæªÀÄ C¥ÁgÀªÁzÀzÀÄÝ. gÁeÁåzsÀåPÀëgÁzÀ ²æÃAiÀÄÄvÀ ¥Àæ«ÃuïPÀĪÀiÁgï ±ÉnÖ gÀªÀgÀ £ÉÃgÀ £ÀÄr, ¸ÀgÀ¼À ¸ÀdÓ¤PÉ, gÁdåªÀÄlÖzÀ ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ½AzÀ ¸ÁªÀÄ£Àå PÁAiÀÄðPÀvÀð¤UÀÄ CªÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À jÃw¬ÄAzÀ £ÉÆÃqÀĪÀ «±Á® ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ£É ¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄ AiÀıÀ¹ìUÉ PÁgÀtªÁ¬ÄvÀÄ. eÁw, ªÀÄvÀ, §qÀªÀ-²æêÀÄAvÀ JA§ ¨ÉÃzÀ«®èzÉ, ¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄ ¹zÁÞAvÀUÀ¼À£ÀÄUÀÄtªÁV ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼À DAiÉÄÌ ¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß E£ÀßµÀÄÖ §®UÉƽ¹vÀÄ.
ಕನ್ನಡಪರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರವರು ಕನ್ನಡಪರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರವರು...... ಕನ್ನಡಪರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರವರು ಕನ್ನಡಪರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರವರು...... ಕನ್ನಡಪರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರವರು. ಕನ್ನಡಪರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರವರು... ಕನ್ನಡಪರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರವರು... ಕನ್ನಡಪರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರವರು.....

ಕನ್ನಡಪರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರವರು ಕನ್ನಡಪರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರವರು...... ಕನ್ನಡಪರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರವರು ಕನ್ನಡಪರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರವರು...... ಕನ್ನಡಪರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರವರು. ಕನ್ನಡಪರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರವರು... ಕನ್ನಡಪರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರವರು... ಕನ್ನಡಪರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರವರು.....
ಕಚೇರಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ
ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ
ನಂ 19, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಗೋಕುಲ್ ಕಟ್ಟಡ,
6ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಗಾಂಧಿನಗರ,
ಬೆಂಗಳೂರು 560009

ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಲು
ಇಮೇಲ್ : karavekendra@gmail.com
ದೂರವಾಣಿ : 080 22207999
ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ © | Privacy policy