ಸ್ವಾಗತ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ
JgÀqÀÄ ¸Á«gÀ ªÀµÀðUÀ½VAvÀ ºÉZÀÄÑ EwºÁ¸À ºÉÆA¢gÀĪÀ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ PÉÆÃlåAvÀgÀ d£ÀjUÉ §zÀÄQ£À J¯Áè gÀAUÀUÀ¼À°è C©üªÀåQÛ ªÀiÁzsÀåªÀĪÁVgÀĪÀ £ÀªÀÄä PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄÄ FVgÀĪÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ ªÁå¦ÛUÉ «ÄÃj ºÀgÀrzÀÝ PÁ®ªÉÇA¢vÀÄÛ. ¥ÁæaãÀ UÀæAxÀ “PÀ«gÁdªÀiÁUÀð” zÀ°è£À PÀ£ÀßqÀ £Ár£À ªÀtð£É PÁªÉÃj¬ÄAzÀ UÉÆÃzÁªÀjAiÀĪÀgÀV£À £ÁqÉA§ QwðUÉ M¼ÁUÁVzÀÝ £ÁqÀÄ. PÁ®PÀæªÉÄÃt CzÀgÀ wêÀævÉ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄvÁÛ ºÉÆìÄvÀÄ. ºÉ¸ÀgÁ¬ÄvÀÄ PÀ£ÁðlPÀ DzÀgÉ PÀ£ÀßqÀ G¹gÁUÀ°®è. ¨sÁµÁªÁgÀÄ ¥ÁæAxÀåUÀ¼ÀÄ gÀZÀ£ÉAiÀiÁV ºÀjzÀÄ ºÀAa ºÉÆÃVzÀÝ PÀ£ÁðlPÀ, MAzÁV KQÃPÀgÀtªÁzÀ ªÉÄÃ¯É PÀ£ÀßrUÀ£À §zÀPÀÄ ºÀ¸À£ÁUÀÄvÀÛzÉ JA§ £ÀA©PÉ ºÀĹAiÀiÁUÀÄvÁÛ ºÉÆìÄvÀÄ. DqÀ½vÀzÀ°è PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ C£ÀĵÁ×£À, UÀr ¸ÀªÀĸÉå, £À¢¤Ãj£À ºÀAaPÉ, GzÉÆåÃUÀzÀ ¸ÀªÀĸÉå, PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ vÁgÀvÀªÀÄå ¤Ãw ªÀÄvÀÄÛ gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ EZÁÑ ±ÀQÛ PÉÆgÀvɬÄAzÀ PÀ£ÀßrUÀgÀ ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀzÀ ¥Àj¹ÜwUÀ¼ÀÄ ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà DvÀAPÀPÉÌ M¼ÀUÁUÀÄvÀÛ¯É §AvÀÄ. EzÀÄ CvÀåAvÀ zÀÄgÀzÀȵÀ×PÀgÀ ¸ÀAUÀw. EzÀÄ PÉêÀ® PÀ£ÀßrUÀgÀ ºÀÄZÀÄÑ ªÁåªÉÆúÀzÀ ªÀiÁvÀ®è, EzÀÄ £ÉÊd ¥Àj¸ÀÜw. F £É®zÀ vÁ¬Ä ¨sÁµÉ PÀ£ÀßqÀPÉÌ UËgÀªÀ«®è¢gÀĪÀÅzÀÄ, GzÉÆåÃUÀ PÉëÃvÀæUÀ¼À°è PÀ£ÀßrUÀjUÉ DªÁPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉAiÀÄzÀAvÉ ºÀÆqÀĪÀ PÀÄvÀAvÀæUÀ¼ÀÄ, PÀ£ÁðlPÀPÉÌ £ÁåAiÀĪÁV zÉÆgÀPÀ¨ÉÃPÁzÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À §UÉÎ PÉÃAzÀæ ºÁUÀÆ gÁdå ¸ÀPÁðgÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀÆPÀÛªÁzÀ UÀªÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¢gÀĪÀÅzÀÄ PÀ£ÀßrUÀgÀ ªÀÄ£À¹ìUÉ £ÉÆêÀÅAlĪÀiÁrvÀÄ.
 ಸುದ್ದಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳು

ವಿಡಿಯೊ ಹೈಲೈಟ್ಸ್

ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು

Karnataka Rakshana Vedike Logo ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ
²æÃAiÀÄÄvÀgÀÄ ªÀÄÆ®vÀó GqÀĦ f¯ÉèAiÀÄ £Á®ÆÌgÀÄ UÁæªÀÄzÀ «ÄÃAiÀiÁgÀÄ zÉÆqÀä£ÉAiÀÄ Hj£À°è d¤¹ J¸ï,J¸ï,J¯ï.¹ ¥ÀÆgÉʹzÀ £ÀAvÀgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è aPÀÌ ºÉÆÃmɯï GzÀåªÀĪÀ£ÀÄß DgÀA©ü¹ PÀpt ¥Àj±ÀæªÀÄ¢AzÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀªÀgÀÄ. PÀAmÉÆãÉäAmï gÉʯÉéà ¤¯ÁÝtzÀ°è G¥ÀºÁgÀ PÉÃAzÀæªÀ£ÀÄß vÉgÉzÀgÀÄ.

ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು
ಕಚೇರಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ
ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ
ನಂ 19, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಗೋಕುಲ್ ಕಟ್ಟಡ,
6ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಗಾಂಧಿನಗರ,
ಬೆಂಗಳೂರು 560009

ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಲು
ಇಮೇಲ್ : karavekendra@gmail.com
ದೂರವಾಣಿ : 080 22207999
ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ © | Privacy policy

Login Sitemap