Karnataka Rakshana Vedike Logo

ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ
Test Data
ಹೆಸರು ಸ್ಥಳ
ಎಸ್. ಸೋಮಶೇಖರ್ ಮಂಡ್ಯ
ಜಿ.ಆರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕಾಶಿ ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು
ಮಂಜುನಾಥ್ ಕೋಟಿಯಾನ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಚಂಬೇ ರಾಜೇಶ್ ಕೋಲಾರ
ಕನ್ನಡ ಮಂಜು ರಾಮನಗರ
ಮೋಹನ ಚಾಮರಾಜನಗರ
ಶಿವಾಜಿ ಧಾರವಾಡ
ಟಿ.ಇ ರಾಘುರಾಮ್ ತುಮಕೂರು
ಕೆ. ಜಿ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ದಾವಣಗೆರೆ
ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
ಶ್ರವಣ ಕಾರವಾರ
ಸತೀಶ್ ಪಟೇಲ್ ಹಾಸನ
ಮಹಾಂತೇಶ್ ಬೆಳಗಾವಿ
²æà ±ÉÊ¯ï ªÀÄļÀÄf ವಿಜಾಪುರ
ವಿರೇಶ್ »ÃgÁ ರಾಯಚೂರು
ಪಂಪಣ್ಣ ನಾಯಕ ಕೊಪ್ಪಳ
ಮನೋಹರ್ ಕಲಬುರ್ಗಿ
gÁªÀÄAd£ÉÃAiÀÄ ಬಳ್ಳಾರಿ
ZÀAzÀÄæ bÀvÀæzÀ ಹಾವೇರಿ
ಶರಣು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಯಾದಗಿರಿ

 

 • ²ªÁ£ÀAzï
 • gÁeïWÀlÖ gÀ«
 • PÀȵÀÚªÀÄÆwð
 • PÉ.f AiÀÄ®è¥Àà
 • ZÀA¨É gÁeÉñï
 • ªÀÄAdÄ£Áxï PÉÆÃmÁå£ï
 • n. E gÀWÀÄgÁªÀiï
 • PÀ£ÀßqÀ ªÀÄAdÄ
 • dAiÀÄAvï
 • «ÃgÀtÚ
 • ªÀiÁAvÉÃ±ï §¸ÀªÀgÁeï gÀtUÀnÖªÀÄoÀ
 • ªÀÄÄvÀÄÛgÁeï PÉÆAqÀUÀĽî
 • ²ªÁf ¨ÉA¨ÉæÃ
 • £ÁUÀgÁeï ªÉƼÀUÁ«
 • ªÉAPÀmÉñï zÁ¸Àgï
 • ±ÀæªÀt
 • gÁªÀÄtÚ C¢ÝUÉgÉ
 • ¸ÉÆêÀÄ£Áxï
 • ªÀÄ£ÉÆúÀgï ©ÃgÀ£ÀÆgÀÄ
 • ¥ÀA¥ÀtÚ £ÁAiÀÄPï
 • «ÃgÉÃ±ï »ÃgÁ
 • ±ÀgÀtÄ EnÖUÉ
 • ªÉÆúÀ£ï
 • f.Dgï «±Àé£Áxï PÁ²
 • qÁ|| CtÚAiÀÄå PÀįÁ¯ï
 • ¸ÀwÃ±ï ¥ÁmÉïï
 • J¸ï. ¸ÉÆêÀıÉÃRgï
 • ¸ÀĢåïPÀĪÀiÁgï
 • C£Àìgï CºÀäzï
ಕಚೇರಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ
ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ
ನಂ 19, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಗೋಕುಲ್ ಕಟ್ಟಡ,
6ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಗಾಂಧಿನಗರ,
ಬೆಂಗಳೂರು 560009

ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಲು
ಇಮೇಲ್ : karavekendra@gmail.com
ದೂರವಾಣಿ : 080 22207999
ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ © | Privacy policy